AIIM – הקהילה הבינלאומית של מקצועני ניהול ידע מכריזה על פרסום תקן ANSI/AIIM 25 – “ הערכת מהימנות מערכות לעמידה בסטנדרטים בתעשייה ושיטות עבודה מומלצות”. התקן מצביע על הפעילויות והפעולות שעל ארגונים לבצע על מנת לקבוע אם מידע המאוחסן באופן אוטומטי להמשך קריאה